สำหรับ sǎm-ràp の使い方

สำหรับ sǎm-ràpは次の2つの意味があります。
①〜のため、〜用
②〜にとって[前置詞]


①〜のため、〜用

用途を表すときに使います。例えば、「子供のための本」「料理用の水」ですね。

[]
子供のための本
หนังสือเล่มนี้ สำหรับ เด็ก
nǎŋ-sɯ̌ɯ lem níi sǎm-ràp dèk

料理用の水(料理を作るために使う水)
น้ำนี้ ใช สำหรับ ทำ อาหาร


②〜にとって[前置詞]

「僕・私にとって」「彼にとって」などで使います。

[]
日本人にとってタイ語の発音は難しいです。
สำหรับคนญี่ปุ่น การออาเสียงภาษาไทยยากมาก
sǎm-ràp khon yîi-pun, kaan-ɔɔk-sǐaŋ phaa-sǎa thai yâak mâak

彼にとってその仕事は難しいです。
งานนี้ยากสำหรับเขา

ŋaan níi yâak sǎm-ràp kháo

0 件のコメント :

コメントを投稿